การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ

May 29, 2009

     กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และ
ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ตลอดจนครอบครัว เพิ่มเติมจากทางราชการ เป็นการ
ช่วยเหลือทั้งด้านบริการและการสงเคราะห์เป็นตัวเงิน ในด้านการสวัสดิการโดยสงเคราะห์ช่วย
เหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุข สงเคราะห์ด้านการศึกษา การกุศลต่าง ๆ หลายประเภท ดังต่อไปนี้

๑. การสงเคราะห์ค่าคลอดบุตร
๒. การสงเคราะห์เงินเลี้ยงชีพรายเดือน
๓. การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพพิเศษ
๔. การสงเคราะห์เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน
๕. การสงเคราะห์เงิืนเชิดชูเกียรติ
๖. การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑
๗. การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือนแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔
๘. การสงเคราะห์เงินเลี้ยงชีพพิเศษ
๙. การสงเคราะห์ส่งเสริมสิทธิและเีกียรติ
๑๐. การสงเคราะห์เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวเป็นครั้งคราว
๑๑. การสงเคราะห์เยี่ยมเยียนหทารผ่านศึกที่ได้รับบาดเ่จ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ
๑๒. การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือครั้งคราว
๑๓. การสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ
๑๔. การสงเคราะห์ค่าการศึกษา
๑๕. การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
๑๖. การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
๑๗. การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือแก่ทายาท