๑๕. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล

     การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร และผู้ถือบัตร
ประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑
     ๑. ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร และครอบครัว ครอบครัวละปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐
         บาท
     ๒. ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑ คนละปีละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
หลักฐาน
      - บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือผู้ถือบัตรประจำครอบครัวทหารผ่านศึก
        บัตรชั้นที่๑
      - ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทาง
         ราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน
      - ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
      - กรณีเบิกให้ครอบครัว ต้องนำหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
          ก. มารดา ใช้ทะเบียนบ้านของทหารผ่านศึกและทะเบียนบ้านของมารดา
          ข. บิดา ใช้ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาทหารผ่านศึก
          ค. ภรรยา ใช้ทะเบียนสมรสของทหารผ่านศึกและภรรยา
          ง. บุตร ใช้ทะเบียนสมรสของทหารผ่านศึกและภรรยา พร้อมสูติบัตรบุตรหรือสำเนา
              ทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
       - ในกรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจตาม แบบที่ กำหนด
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
คำแนะนำ
ในการทำเรื่องมอบอำนาจการเบิกค่ารักษาพยาบาล
เอกสารประกอบในการยื่นเรื่องมอบอำนาจ
*** หลักฐานของผู้มอบอำนาจ (ทหารผ่านศึก) ***
๑. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกฯ (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
(เอกสารทุกฉบับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
*** หลักฐานของผู้รับมอบอำนาจ ***
๑. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (นำเอกสารฉบับจริงมาด้วย)
(เอกสารทุกฉบับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
หากเป็นการเบิกส่วนเกินสิทธิค่ารักษา ฯ ภายหลังการเบิกจากหน่วยราชการอื่น ซึ่งพิจารณาจ่าย
แล้วต้องให้เจ้าหน้าที่ อผศ. ตรวจเอกสารจากหน่วยราชการนั้น ก่อนเขียนคำร้องขอมอบอำนาจฯ