เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๓  ศาสตราจารย์คลินิก  พลโทหญิง สุรีย์พร  คุณาไทย  นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  และคณะกรรมการ

     บริหารสมาคม ฯ  ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์-

     ทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหาร-

     ผ่านศึก  รวมทั้งได้เยี่ยมชมงานด้านกิจกรรมบำบัดทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ  ได้แก่  การทำศิลปประดิษฐ์ไทย-โอชิเอะ , การฝึกแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์ , และการ

     วาดภาพสีน้ำ  โดยมี นายนำชัย  คุณธาราภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก