red_spot.gif            สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ด้วยแรงบันดาลใจของหม่อมราชวงศ์วิมลโพยม อนิรุทธเทวา ภริยาของ พลโท เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา (ยศในขณะนั้น) ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคม เนื่องจากเล็งเห็นว่า กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ตำรวจ และกองบัญชาการทหารสูงสุดต่างก็มีสมาคมแม่บ้าน ของแต่ละหน่วยงานแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้งสมาคมขึ้นเพื่อเป็นสถาบันของภรรยาเจ้าหน้าที่ อผศ. เจ้าหน้าที่สตรีของ อผศ. และภรรยาทหารผ่านศึก เพื่อเสริมสร้างเกียรติ เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมสวัสดิการ เพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก และสนับสนุนกิจการของ อผศ. ตลอดจนกิจการสาธารณกุศลอื่นๆ ด้วย สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ฯ นั้น ได้มีผู้เริ่มจัดตั้งสมาคม ฯ จำนวน ๓ ท่าน คือ

๑.  หม่อมราชวงศ์ วิมลโพยม  อนิรุทธเทวา 

๒.  นางพิศมัย น้อยจันทิระ  

๓.  นางจันทนา  ถิ่นคำ

objects_01_1.gif

         โดยได้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของกองตำรวจสันติบาล กรมตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เรียบร้อย และได้รับอนุญาตจากทางราชการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๓๐ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมชมรมแม่บ้านผ่านศึก” เรียกโดยย่อว่า “ชมศ.” สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติของ อผศ.ต่อมาได้มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมชมรมแม่บ้านผ่านศึก ครั้งที่ ๑/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ ให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยให้เปลี่ยนชื่อสมาคมฯ จาก “สมาคมชมรมแม่บ้านผ่านศึก” เป็น “สมาคมแม่บ้านผ่านศึก” และชื่อย่อของสมาคมฯ เปลี่ยนจาก "ชมศ."เป็น “สมศ.” รวมทั้งเปลี่ยนเครื่องหมายของสมาคมฯ ด้วยและได้ จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๓ เครื่องหมายของสมาคม คือ รูปฉัตรห้าชั้นอยู่ส่วนบน ส่วนกลางเป็นอักษรย่อคำว่า "สมศ" อยู่ในลักษณะวงกลม ส่วนล่างเป็นชื่อของสมาคม ซึ่งมีช่อชัยพฤกษ์ ประกอบอยู่ ๒ ข้าง และในการประชุมใหญ่สามัญสมาคมแม่ผ่านผ่านศึก ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ให้แก้ไขข้อบังคับสมาคมแม่บ้านผ่านศึกโดยมีสาระสำคัญคือเปลี่ยนชื่อสมาคมแม่บ้านผ่านศึก เป็น “สมาคมแม่บ้านองค์การ-สงเคราะห์ทหารผ่านศึก” เพิ่มตำแหน่งอุปนายกคนที่ 2 และเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการสมาคมเป็น “เลขานุการสมาคม” ซึ่งนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ได้รับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ ยังคงใช้ชื่อย่อของสมาคมฯ “สมศ.” เช่นเดิม

         สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ ๔๒๐/๓ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐