pattern01_pastel.gif 

สถานที่ตั้ง

    ตั้งอยู่  ณ อาคารศิลปสมศักดิ์  ในบริเวณหน่วยอาคารสงเคราะห์  ซอยรามอินทรา  ๒๗ ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

ประวัติความเป็นมา

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เดิมชื่อ “โรงเรียนเตรียมอนุบาลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่
    ๑๒ มกราคม ๒๕๒๙ โดย หม่อมราชวงศ์ วิมลโพยม อนิรุทธเทวา นายกสมาคมแม่บ้านผ่านศึก (เดิมชื่อสมคมแม่บ้านผ่านศึก) ภริยาของ พลโท เฟื่องเฉลย
    อนิรุทธเทวา  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในสมัยนั้นโดยใช้ชั้นล่างอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ
    ซอยรามอินทรา ๒๗ ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน
    จำนวน  ๑๒๐  คน  เป็นบุตรทหารผ่านศึก      นอกประจำการ  บัตรชั้นที่  ๑  จำนวน  ๒๖  คน  บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔
    จำนวน  ๓  คน  บุตรบุคคลทั่วไป  จำนวน  ๙๑  คน  (บุตรตำรวจ   ทหารประจำการ  ทหารกองหนุน และทหารกองเกิน ที่มีฐานะยากจน 
    ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง)   มีครู  จำนวน  ๕  คน  แม่ครัว  จำนวน  ๑  คน   และพนักงานบริการ  จำนวน  ๑  คน  (เป็นครอบครัวทหารผ่านศึก) 
    ในปี  ๒๕๓๒ พลเอก  สพรั่ง   นุตสถิตย์  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น   “ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์-
    ทหารผ่านศึก”   และให้สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้บริหารและดำเนินการทุกด้าน  อีกทั้งให้เก็บเงินค่าอาหารและค่าของ
    ใช้ประจำตัวนักเรียนที่เป็นบุตรบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรเทาภาระขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  และให้กองสวัสดิการ   ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ 
    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  สนับสนุน ด้านบุคลากรในปี  ๒๕๓๗  พลเอก  เสถียร   ศิลปสมศักดิ์   เป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
    และคุณไพลิน  ศิลปสมศักดิ์  เป็นนายกสมาคม ฯ  ได้หาทุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่มอบให้ชื่อว่า  “ อาคารศิลปสมศักดิ์”  และได้เปิดดำเนินการ
    ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๗ วัตถุประสงค์ 
               ๑. เพื่อแบ่งเบาภาระของแม่บ้านทหารผ่านศึกพิการ  ให้มีเวลาประกอบอาชีพหารายได้เสริม
               ๒. อบรมบุตรทหารผ่านศึก  ตลอดจนบุตรบุคคลทั่วไปให้มีจรรยามารยาทที่ดีงาม
               ๓. ให้การเลี้ยงดูอย่างถูกหลักอนามัย  พัฒนาร่างกายจิตใจให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
               ๔. เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  ให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในเกณฑ์ภาคบังคับต่อไป

การดำเนินการ

               ๑. สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นผู้บริหารและดำเนินกิจการ
               ๒. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้การสนับสนุนด้านบุคลากร  (ครู  ผู้ช่วยครู  แม่ครัว และพนักงานบริการ)  อาคารสถานที่ 
                   ครุภัณฑ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้สำนักงาน  และการปรับปรุงซ่อมแซม

การเรียนการสอน

               ๑.รับบุตรหลานทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร รวมถึงบุตรพนักงาน และลูกจ้างองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก  หากยังมีที่ว่างเหลืออยู่
                   จะพิจารณารับบุตรหลานบุคคลทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
               ๒. อายุ  ระหว่าง  ๒ ปี  ๖  เดือน  - ๖ ปี
               ๓. แบ่งชั้นเรียนออกเป็น  ๔  ชั้น  ตามอายุ  คือ
                   -    เตรียมอนุบาล  อายุ  ๒ ปี  ๖ เดือน – ๓ ปี
                   -   อนุบาลปีที่ ๑ อายุ  ๓ - ๔ ปี
                   -   อนุบาลปีที่ ๒  อายุ  ๔ - ๕ ปี
                   -   อนุบาลปีที่ ๓  อายุ  ๕ - ๖ ปี
               ๔. จัดการศึกษาเป็นสองภาค  คือ
                   -   ภาคต้น        ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤษภาคม   -  วันที่  ๑๔  ตุลาคม
                   -   ภาคปลาย     ระหว่างวันที่    ๑  พฤศจิกายน  -  วันที่  ๓๐  มีนาคม
               ๕. เปิดเรียน  วันจันทร์ -  ศุกร์  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
               ๖. หยุดเรียน วันเสาร์  วันอาทิตย์  วันหยุดราชการ  และวันหยุดขององค์การฯ
               ๗. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาและอบรม
                    เลี้ยงดูเด็กบนพื้นฐานที่มุ่งเสนอความต้องการของเด็กด้านต่างๆ  ให้สมดุลต่อเนื่องพร้อมกันไปทุกๆ ด้าน  ได้แก่  ความรัก  ความอบอุ่น 
                    ความเข้าใจ  และพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้  โดยการเล่นและมีประสบการณ์ตรง
                    เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ  สมวัย  เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองทีดีมีคุณภาพของชาติ  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
               ๘. ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา  ๒๕๒๙ - ๒๕๕๗   มีนักเรียนจบการศึกษาแล้ว  ๒๙ รุ่นจำนวน  ๘๔๑ คน  ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
                   มีนักเรียน  ๑๒๘  คน

งบประมาณ

               ๑. ระยะเริ่มแรก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
               ๒. ตั้งแต่ปี  ๒๕๓๓   สมาคมฯ  ได้รับการสนับสนุนเงินจากผู้มีจิตศรัทธา  ใช้ในการจัดซื้ออาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                   ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงมิได้ใช้เงินงบประมาณขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก      

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

         จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ  และ กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
                     เดือนมกราคม         -     จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่ โดยสมาคมฯ             
                                                   จัดเลี้ยงอาหาร และแจกของขวัญเด็กนักเรียน และศูนย์พัฒนา
                                                   เด็กเล็กฯ จัดแสดงความสามารถของเด็กนักเรียน
                                             -     ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก(แพทย์, ทันตแพทย์และพยาบาล) บริการตรวจสุขภาพทั่วไป
                                                   สุขภาพฟัน และจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของเด็กปฐมวัย  ฯลฯ
                     เดือนมีนาคม           -     จัดพิธีมอบใบรับรองการศึกษานักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จัดแสดงความสามารถของนักเรียน
                     เดือนมิถุนายน         -     จัดพิธีไหว้ครู
                     เดือนสิงหาคม          -     จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
                     เดือนพฤศจิกายน      -     จัดทัศนศึกษา
                     เดือนธันวาคม          -     จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
                                     

………………………………………………………