mushroom.gif

ทุนการศึกษาลูกผ่านศึก     objects_11.gif

ความเป็นมา   สมาคมแม่บ้านผ่านศึก  ได้จัดตั้ง กองทุนการศึกษาลูกผ่านศึก”  เมื่อปี ๒๕๓๔  โดยนางวิบูลย์   คงพูลศิลป์  นายกสมาคมแม่บ้านผ่านศึก  ซึ่งเป็นภริยา  พลเอก เชาวน์  คงพูลศิลป์  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในสมัยนั้น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุตรทหารผ่านศึกที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ให้มีกำลังใจในการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์     เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔  ให้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  จนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอาชีวศึกษา   และอุดมศึกษา  (ภายในประเทศตามหลักสูตรที่ทางราชการรับรอง

การดำเนินการ     สมาคมแม่บ้านผ่านศึก  โดยคณะกรรมการสมาคม ฯ จำนวน ๙ คน  เป็นผู้บริหารและดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย             . สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง (สศม.) ได้จัดสรรจากเงินดอกผลจากการจำหน่ายพระไพรีพินาศเป็นประจำทุกปี

                          ๒. หน่วยงาน  องค์การ  เอกชน  หรือบุคคลทั่วไป

รายละเอียดตามระเบียบสมาคมแม่บ้านผ่านศึก  ว่าด้วยการจ่ายเงิน  กองทุนการศึกษาลูกผ่านศึก”  .. ๒๕๔๗

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          

          sports_09.gif

 

 

 

 

จำนวนบุตรทหารผ่านศึกที่รับทุนมีดังนี้

       ปีการศึกษา ๒๕๓๔    =          ๑๑        คน

       ปีการศึกษา ๒๕๓๕    =          ๑๑        คน

       ปีการศึกษา ๒๕๓๖     =          ๑๒        คน

      ปีการศึกษา ๒๕๓๗    =          ๑๐        คน

     ปีการศึกษา ๒๕๓๘    =                    คน

    ปีการศึกษา ๒๕๓๙    =             ๕        คน

     ปีการศึกษา ๒๕๔๗   =              ๖        คน 

    คน       รวม            =            ๖๐       คน

 

 

 

 

child_2.gif

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สมศ.

 สมศ. จะจัดสรรรายได้ของสมาคมส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก โดยจ่ายเป็นรายปี จำนวนเงินทุนละ 3,000 .-บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุน เสนอต่อนายกสมาคมแม่บ้านผ่านศึก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติและจำนวนทุนแต่ละปี อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามระเบียบสมาคมแม่บ้านผ่านศึก ว่าด้วยการจ่ายเงิน "ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญสมาคมแม่บ้านผ่านศึก"

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

๑.  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของสมาชิกสามัญ

๒.  มีการศึกษาดี มีความประพฤติไม่เป็นที่เสื่อมเสีย

๓.  กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถมขึ้นไป

๔.  ขาดทุนทรัพย์

๕.  เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สมาชิกเสียชีวิต            business_18_1.gif

                ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต สมศ. จะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในวงเงิน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมพวงหรีดราคา ๕๐๐.-  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

 

dia_pink.gif  ผลการให้ทุนการศึกษา                                                                                                      

  dia_pink_1.gif  ระเบียบสมาคมแม่บ้านผ่านศึก ว่าด้วยการจ่ายเงิน "กองทุนการศึกษาลูกผ่านศึก" พ.ศ.๒๕๔๗     

     dia_pink_2.gif  จำนวนนักเรียนและครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อผศ.