๑.  เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่ง ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์

                ๒.  เสริมสร้างเกียรติ เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมสวัสดิการ เพิ่มพูนความรู้ และอื่นๆ เพื่อสมาชิก

                ๓. ช่วยเหลือและสนับสนุนในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ
                    ตลอดจนประกอบกิจการกุศลสาธารณะและดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม

                ๔.  ประกอบการงานหรือร่วมการงาน หรือสมทบกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
                     ทางสมาคม และให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

                ๕.  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

                ๖.  ไม่มีนโยบายจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน

                ๗.  ไม่มีนโยบายหาผลกำไรแบ่งปันกัน  

line1_2.gif