ข่าวประชาสัมพันธ์


๑๕ ต.ค.๕๒
  นายธันว์  ไชยยศ  ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย
  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในพิธีประดับ
  เครื่องหมายให้แก่ลูกจ้างประจำสำนักงานรักษาความปลอดภัย
๒๙ ก.ย.๕๒
  พันเอก กิตติพันธ์  เฉลิมแสนยากร ประจำองค์การสงเคราะห์-
  ทหารผ่านศึก  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความ-
  ปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นผู้แทนองค์การฯ
๑๙ - ๒๓ ส.ค.๕๒
  สำนักงานรักษาความปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 ได้เปิดการฝึกอบรม “ เทคนิคและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ” 
๑๕ , ๒๒ ส.ค.๕๒
  นายธันว์  ไชยยศ  ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย
 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม