นายธันว์  ไชยยศ  ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   เป็นประธานในพิธีประดับ

     เครื่องหมายให้แก่ลูกจ้างประจำสำนักงานรักษาความปลอดภัย  ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งและปรับระดับชั้น  ณ ห้องประชุมสำนักงาน

     รักษาความปลอดภัย  อาคาร  ๒  ชั้น  ๑  เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๒

                                                                                                                                                                                                                         (คลิกเพื่อเลือกภาพ)