๒๗ พ.ค.- ๒ มิ.ย.  ๕๙
 ร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference:TOR) จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน, รั้ว, ถนน, สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และระบบสาธารณูปโภคของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ยกเลิกการจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
รายละเอียด
 ๒๖- ๒๙ เม.ย.  ๕๙
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง
รายละเอียด
 ๒๐ เม.ย - ๔ พ.ค.  ๕๙
 ซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศกองการพยาบาล
รายละเอียด
 ๗- ๒๐ เม.ย.  ๕๙
 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการพนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๗- ๑๙ เม.ย.  ๕๙
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อสิ่งปฏิกูลห้องพักอาศัย อาคารหมายเลข๑ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๒๕มี.ค- ๒๒ เม.ย.  ๕๙
 ขอเลื่อนวันกำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๒๓ มี.ค.  ๕๙
 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๕๙
รายละเอียด
 ๒๒- ๒๕ มี.ค.  ๕๙
 ร่างชอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการพนักงานของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๒๒- ๒๕ มี.ค.  ๕๙
 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
รายละเอียด
   
 ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑๘ มี.ค- ๑ เม.ย.  ๕๙
 การจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
รายละเอียด
 ๑๗- ๒๕ มี.ค.  ๕๙
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายอาคาร สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑๕- ๓๑ มี.ค.  ๕๙
 สอบราคาจัดจ้างดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
รายละเอียด
   
 ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑๔- ๑๘ มี.ค.  ๕๙
 งานปรับปรุงระบบท่อสิ่งปฏิกูลห้องพักอาศัย อาคารหมายเลข๑ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑๔- ๑๗ มี.ค.  ๕๙
 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจ่างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ผศ.ล.ป. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๓- ๑๗ มี.ค.  ๕๙
 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียด
 ๑- ๑๑ มี.ค.  ๕๙
 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๒๖ ก.พ- ๔ มี.ค.  ๕๙
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑๘-๒๕ ก.พ.  ๕๙
 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑๙-๒๕ ก.พ.  ๕๙
 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference :TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมขยายอาคารสำนักงานของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑๖-๒๖ ก.พ.  ๕๙
 สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ
รายละเอียด
ก.พ.   ๕๙
 แจ้งการดำเนินการเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
รายละเอียด
 ๑-๔  ก.พ.   ๕๙
 ร่างขอบเขต (Tor)การเช่ารถยนต์จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัม๓์
รายละเอียด
 ๒๖ ม.ค.- ๑  ก.พ.   ๕๙
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์
รายละเอียด
 ๒๕- ๒๘  ม.ค.   ๕๙
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๒๐- ๒๕  ม.ค.   ๕๙
 ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๒๐- ๒๕  ม.ค.   ๕๙
 ประกวดราคาซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๕- ๑๑  ม.ค.   ๕๙
 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ โครงการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๒๕- ๒๘  ธ.ค.   ๕๘
 ร่างขอบเขตงาน (Teams Of Reference:TOR) โครงการระบบตู้โทรศัพท์สาขา และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
 ๑-พ.ย. ๒๕  ธ.ค.   ๕๘
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง เลื่อนการจับสลากเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด
 ๘- ๑๘  ธ.ค.   ๕๘
 สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
รายละเอียด
๓๐ พ.ย. - ๑๑  ธ.ค.   ๕๘
 สอบราคาซื้อก๊าชออกซิเจนเหลว จำนวน ๑๐๔,๘๕๐
รายละเอียด
๒๖ พ.ย. - ๑  ธ.ค.   ๕๘
 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ โครงการ ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
๑๖  - ๒๗  พ.ย.   ๕๘
 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาสำหรับประชาชน บริเวณโรงละครศาลหลักเมือง
รายละเอียด
๒๗  - ๓๐  ต.ค.   ๕๘
 ร่างขอบเขตของ (Terms of Reference : TOR) งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนัก อาคาร ๑ ชั้น ๒
รายละเอียด
๑  - ๑๐  พ.ย.   ๕๘
 โครงการผลิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
๑๖  - ๒๘  ต.ค.   ๕๘
 สอบราคาจัดจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษา ชุดจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ Chiller ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
รายละเอียด
๖  - ๑๓  ต.ค.   ๕๘
 โครงการผลิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๘
รายละเอียด
๖  - ๑๒   ต.ค.   ๕๘
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช
รายละเอียด
๒๕  - ๓๐   ก.ย.   ๕๘
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
๘  - ๑๔   ต.ค.   ๕๘
 สอบราคาเช่ารถยนต์
รายละเอียด
๒๔  - ๓๐   ก.ย.   ๕๘
 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
   
 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
๑๑  - ๒๒   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯ และบริเวณสำนักงาน ฯ เขตตาก
รายละเอียด
๑๕  - ๒๕   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน, ห้องสุขาและบริเวณภายในสำนักงานศาลหลักเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายละเอียด
๘  - ๑๘   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายวงจรสื่อสารและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รายละเอียด
๔  - ๑๔   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจัดจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียด
๔  - ๑๕   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
รายละเอียด
๒  - ๑๔   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
รายละเอียด
๓๑ ส.ค. - ๔   ก.ย. ๕๘
 ร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการระบบตู้โทรศัพท์
รายละเอียด
๓๑ ส.ค. - ๑๑   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รายละเอียด
๒๖ ส.ค. -๘   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
รายละเอียด
๒๖ ส.ค. -๘   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจ้างกำกัดปลวก หนู มด แมลงสาบ และยูง ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียด
๒๑ ส.ค. -๗   ก.ย. ๕๘
 สอบราคาจัดจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
รายละเอียด
๒๗ ก.ค. -๑๔   ส.ค. ๕๘
 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
รายละเอียด
๒๒ - ๓๑  ก.ค. ๕๘
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือพร้อมอุปกรณการ์ชุบทอง
รายละเอียด
๑๗ - ๒๘  ก.ค. ๕๘
 ประกาศสอบราคาตู้ข้างเตียงสแตนเลส แบบไม่มีล้อ จำนวน 32 ตู้
รายละเอียด
๑๔ - ๒๗  ก.ค. ๕๘
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีรั้วสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณ
รายละเอียด
๑๓ - ๒๔  ก.ค. ๕๘
 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน นิคมฯ บางไทร
รายละเอียด
๓๐ มิ.ย. - ๑๓  ก.ค. ๕๘
 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการปรับปรุงตึกทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ จำนวน ๓ รายการ
รายละเอียด
  
 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
๗-๑๙ ม.ค. ๕๘
 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักศิลปสมศักดิ์
 ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ
รายละเอียด