ทำเนียบผู้บริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พลโท ทศพร หอมเจริญ
รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

นายบุญเลิศ สนใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)
นายชูวิทย์ เพชรล้ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ฝ่ายกิจการพิเศษ)
นายจิระพงษ์ กาญจนาภา
เลขานุการ อผศ.


พันเอก กิตติพันธ์ เฉลิมแสนยากร
ผอ.ฝนผ.


นายสุวัฒน์ จินดา
ผอ.ฝปช.


นายประเกียรติ เพชรสุวรรณ
ผอ.ฝกบ.
นายนิรันดร์ ใจซื่อ
ผอ.ฝสส.


นายปรีดา ปราบประชา
ผอ.ฝอส.


นายอัครา พงคพนาไกร
ผอ.รพ.ผศ.


พันโท หัสชัย เอี่ยมละออ
ผอ.ฝกพ.