ประวัติความเป็นมา
   องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีนโยบายสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และ
ทหารนอกประจำการ ให้มีอาชีพและรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ อย่างมีเกียรติ
โดยทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการส่วนหนึ่ง มีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท แต่ยังขาดปัจจัย
ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการตลาด องค์การ ฯ จึงได้จัดตั้ง “ร้าน ๑ นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ อผศ.” ขึ้นในสมัย พลเอก ทสรฐ เมืองอ่ำ อดีต ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้บริหาร มีนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้จัดการ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ สมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก และครอบครัวสมาชิก มาวางจำหน่ายในร้าน ๑ นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ อผศ.
     ในปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ร้าน ๑ นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ อผศ. เพิ่มมากขึ้น จึงขยายร้าน ฯ เพิ่มเป็น
๓ สาขา คือ สาขา อผศ. ส่วนกลาง, สาขาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสาขาสำนักงานกิจการศาลหลักเมือง เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ได้เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางร้าน ฯ ได้อย่างทั่วถึง เป็นผลงานที่ประณีต น่าใช้สอย นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ฯ
ผู้ผลิตให้มีกำลังใจ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย
       
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการโดย : แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
โทร. 02 - 354 8587 ต่อ 287,  02 - 354 8592