พลเรือเอก พลวัฒน์  สิโรดม  รองปลัดกระทรวงกลาโหม  นำข้าราชการในกระทรวงกลาโหม กล่าวคำถวายสัตย์
    
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  พระบาทสมเด็จ-
    พระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  โดยมี พันเอกเกรียงศักดิ์  อาชาศรัย  ผู้อำนวยการสำนักงานรักษา-

    
 ความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
       และคณะ  ร่วมในพิธี    ห้องพินิตประชานาถ  ในศาลาว่าการกลาโหม  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖