" เงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก "


            ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชี   ธนาคารทหารไทย  จำกัด (มหาชน)

            ชื่อบัญชี  "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก"  สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  บัญชี ออมทรัพย์


            เลขที่  ๐๓๘-๒-๒๑๒๘๘-๔

          **  เมื่อบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax สำเนาเอกสารบริจาคเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพื่อจะได้นำส่ง

               ใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาค  มาที่  เบอร์โทรสาร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๘๖ **