พิธีสวนสนามเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๙


          เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามสดุดีทหารผ่านศึก ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

          โดยพิธีสวนสนามในปีนี้ได้จัดให้มีขบวนสวนสนามอันยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนสวนสนามของ กำลังพล ๓ เหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดน อาสารักษาดินแดน และกองทหารม้า นอกจากนี้ ยังมีขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึก ๖ กรณีสงคราม ทั้งนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่ขยันหมันเพียรในการประกอบอาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไปด้วย เนื่องในวันทหารผ่านศึกปีนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดแสดงนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อทหาร ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งทหารผ่านศึก โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘

          ที่ผ่านมา นับเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนทหารผ่านศึก เนื่องจากพระองค์ทรงเกษียณอายุราชการ และในช่วงที่รับราชการทหาร ทรงได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำบัตรประจำพระองค์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือทหารผ่านศึก และครอบครัวทั่วประเทศ และจากสมาชิกนิคมเกษตรกรรม ทหารผ่านศึก ในนามของ ร้าน ๑นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ อีกด้วย