พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๙


          เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง และสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ทั้งนี้ ในช่วงเช้าเวลา ๐๗.๓๐ น. พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธี จุดตะเกียงตามประทีปดวงวิญญาณ ณ ห้องจารึกชื่อผู้สละชีพเพื่อชาติภายในอนุสาวรีย์ชัย สำหรับพิธีวางพวงมาลาได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นการวาง พวงมาลาของผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย สมาคม ชมรม มูลนิธิ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณความดีของทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่สละชีวิต ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต ๕๙ นาย พลเอกพระยาพหลพยุหเสนา เป็นผู้วางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔ และจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้กระทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๕ รายนามผู้ที่ได้รับการจารึกไว้มีทั้งสิ้น ๑๖๐ นาย เป็นทหารบก ๙๔ นาย ทหารเรือ ๔๑ นาย ทหารอากาศ ๑๓ นาย และตำรวจสนาม ๑๒ นาย จนถึงปัจจุบันมีแผ่นทองแดงจารึกรายนามผู้เสียชีวิต และผู้สละชีพ เพื่อชาติจากสงครามต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๗ รวมทั้งสิ้น ๘๐๗ นาย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้ จะเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนชาวไทย ได้ระลึกถึงวีรกรรมความเสียสละและ คุณความดีของ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และพลเรือน ซึ่งร่วมกันรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้ยั่งยืนมาจวบจนปัจจุบัน