กองทุนสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์เดินทางไปติดตามผลการให้การสงเคราะห์


          กองทุนสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนำพนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานดำเนินการติดตามผลการให้สงเคราะห์ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและสินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้นของทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ และทหารนอกประจำการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งติดตามการให้การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ณ สำนัหงานสงเคราาะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี, สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

          กทส.ฝสส. โดย นางน้ำอ้อย พุทธเทศน์ รอง ผอ.กทส.ฝสส. ประชุมร่วมกับ นายไสว ม่วงศรี ผช.หส.ผศ.ร.บ. และคณะ ในเรื่องการให้การสงเคราะห์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ

          กทส.ฝสส. โดย นางน้ำอ้อย พุทธเทศน์ รอง ผอ.กทส.ฝสส. ประชุมร่วมกับ นายนิวัฒน์ ครึกครื้นจิตร รอง หส.ผศ.ส.พ.และคณะ ในเรื่องการให้การสงเคราะห์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ

          กทส.ฝสส. โดย นางน้ำอ้อย พุทธเทศน์ รอง ผอ.กทส.ฝสส. ประชุมร่วมกับ นางวีณา อยู่พิทักษ์ รอง หส.ผศ.ล.บ.และคณะ ในเรื่องการให้การสงเคราะห์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ

          กทส.ฝสส. โดย นางน้ำอ้อย พุทธเทศน์ รอง ผอ.กทส.ฝสส. ประชุมร่วมกับ ร.ต.วิจักษณ์ รักเพียร หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่ ๒๔ และคณะในเรื่องการให้การสงเคราะห์สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น ณ วัดอินทาราม(หนองขาว)

          กทส.ฝสส. โดย นางน้ำอ้อย พุทธเทศน์ รอง ผอ.กทส.ฝสส. ประชุมร่วมกับ พลฯสมบัติ อุ่นตาดี หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่๕ และคณะในเรื่องการให้การสงเคราะห์สินเขื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น ณ บ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่๒ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

          กทส.ฝสส. โดย นางน้ำอ้อย พุทธเทศน์ รอง ผอ.กทส.ฝสส. ประชุมร่วมกับ พลฯหาญ บานซื่น หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่ ๒๒ และคณะในเรื่องการให้การสงเคราะห์สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น ณ บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่๒ บ้านบางกระพัน ตำบลนางบวช อำเภอบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี

          กทส.ฝสส. โดย นางน้ำอ้อย พุทธเทศน์ รอง ผอ.กทส.ฝสส. ประชุมร่วมกับ พลฯศรีโพธิ์ นาคยศ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่ ๒๗ และคณะในเรื่องการให้การสงเคราะห์สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น ณ บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่๒ บ้านวัดนาโบสถ์ ตำบลสามโก้ จว.อ่างทอง

          ส.ต.กะรอก เจาะวัน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่๓ กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรระยะสั้น สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ ๓ บ้านดอนคา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

          พลฯ ประชัน หงส์เวียงจันทร์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรระยะสั้น สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่๕ ณ บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ ๒๐ บ้านดอนคา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

          พลฯ สมบัติ อุ่นตาดี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรระยะสั้น สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่๕ ณ บ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๒ บ้านดอนคา ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จว.สุพรรณบุรี

          พลฯ ไพศาล เนตรแก้ว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรระยะสั้น สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก กลุ่มที่๔ ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๑ บ้านหัวกระบัง ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จว.อ่างทอง

          ร.อ.ศตวรรษ เทียนดี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ เพื่อนำไปต่อเติมบ้านพักอาศัย ณ บ้านเลขที่ ๑๘/๓ หมู่ ๖ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

          ร.อ.เดชา นาข้าวเบา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ เพื่อนำไปต่อเติมบ้านพักอาศัย ณ บ้านเลขที่ ๔๐/๑ หมู่ ๓ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

          เยี่ยมเยียน นางมณีรัตน์ สวนชัยภูมิ ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ ณ บ้านเลขที่ ๙๒/๓๐ ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร่ อำเภอเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

          เยี่ยมเยียน นางเจริญ คำฉัตร ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ ณ บ้านเลขที่ ๒๐/๑ หมู่ ๔ บ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี