การประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 3/2558


          เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในการประชุม สภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 องค์การฯ โดยมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

          1. เนื่องในโอกาสที่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการ เป็น ทหารหญิงพ้นราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำบัตรประจำพระองค์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ซึ่งราชเลขานุการ ในพระองค์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า พระราชทานพระราชานุญาตแล้ว พระองค์ทรงได้รับพระราชทานเหรียญ พิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 8 หน้า 1 ลงวันที่ 15 มกราคม 2518 มีคุณสมบัติการเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์

          2. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการสงเคราะห์ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและพัฒนาศักยภาพของทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหาร นอกประจำการ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศอีกด้วย เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

                    1. เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัว ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ พ.ศ. 2588 เพื่อปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์กรณีประสบภัยพิบัติ ถ้าที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติได้รับความเสียหายบางส่วน จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง จาก “ไม่เกิน 3,500.- บาท” เป็น “ไม่เกิน 5,000.- บาท” ถ้าเสียหายทั้งหลังจะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่ เสียหายจริง จาก “ไม่เกิน 5,000.- บาท” เป็น “ไม่เกิน 10,000.- บาท” และปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์ ในกรณีพืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาคารสถานที่ หรือเครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพ ตามที่องค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกกำหนด ประสบภัยพิบัติ จะได้รับการสงเคราะห์เท่าที่เสียหายจริง จาก “รายละไม่เกิน 1,000.- บาท” เป็น “รายละไม่เกิน 2,000.- บาท” รวมทั้งปรับเพิ่มคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

                    2. เรื่อง ขอแก้ไขคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประจำการให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต และเรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต รวมทั้งเพิ่มเติม จังหวัดบึงกาฬ ให้อยู่ในเขตพื้นที่การสงเคราะห์ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี

                    3. เรื่อง โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมแพทยศาสตร์ ศึกษา ระหว่างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

                    4. เรื่อง ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

                    5. เรื่อง คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก