ขอเชิญพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าร่วมกิจกรรม

“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”


                                                         

          ขอเชิญพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ซึ่งในการ ปั่นจักรยานครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปั่นจักรยาน นำขบวน และรัฐบาลได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว นั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ ความกตัญญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหล่าพนักงาน และลูกจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึกทั่วประเทศได้พร้อมใจกันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยองค์การฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่พนักงานและลูกจ้างฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา