รอง ผอ.อผศ. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการยกระดับการศึกษา สปภ.


          พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก