ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมเชียงราย


         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก และครอบครัวในพื้นที่ เมื่อเดินทางถึงในเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย จากนั้น ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก พร้อมทั้งพบปะกับทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกนิคมฯ ตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปของนิคมฯ ในเวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย เพื่อรับฟัง การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานฯ และพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการฯ และคณะในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

p>