ผอ.อผศ. มอบเงินรายได้จากการช่วยจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ประจำปี 2559


          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบเงินรายได้จากการช่วยจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ประจำปี 2559 จำนวน 3,997,512.- บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ให้แก่ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมี นางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พลโท สวัสดิ์ ทัศนา รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเกียรติ ณ ที่ทำการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร