สาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการค่ายเยาวชนสันติภาพ ประจำปี ๒๕๕๙


            

          ด้วยสาธารณรัฐเกาหลีจะจัดทำโครงการค่ายเยาวชนสันติภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยเชิญทายาททหารผ่านศึกสงครามเกาหลี จำนวน ๖ คน เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นทายาททหารผ่านศึกสงครามเกาหลี ที่ร่วมปฏิบัติการรบระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๗ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาลัย หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วมีเกรณ์เฉลี่ย ๒.๕ ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ได้รับการรับรองจากคณะบดีมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ และสามารถเขียนบทความหรือเรียงความเกี่ยวกับสงครามเกาหลี หรือทหารผ่านศึกเกาหลีได้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลสาธารณะรัฐเกาหลีจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมถึงค่าใช้จ่ายขณะเข้าพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๖ คืน ๗ วัน

          สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๗๕๓๗ - ๙ และสามารถส่งหลักฐานการสมัครภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙