สาธารณรัฐเกาหลีจัดมอบเหรียญเกียรติคุณ

ให้กับทหารผ่านศึกในสงครามเกาหลี


          สาธารณรัฐเกาหลีมีความประสงค์จะมอบเหรียญเกียรติคุณให้กับทหารผ่านศึกที่เคยเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ ที่ยังมีชีวิตอยู่ และไม่เคยได้รับเหรียญดังกล่าวจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยรัฐบาลเกาหลีจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก และกำหนดจัดพิธีมอบเหรียญฯ ใน ๒๗ ก.ค. ๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

          สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๒๐ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๗๖,๑๗๗ ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๕๙