ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสกลนคร


          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก รณชัย มัุญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ตำบลธาตุนาแวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

          เมื่อเดินทางถึงในเวลา 09.25 น. ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จากนั้น ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น และ มอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก พร้อมทั้งพบปะกับทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การฯ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ต่อจากนั้นได้เดินทางไปสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร การเดินทางไปตรวจเยี่ยมของผู้อำนวยการฯ และคณะในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                   

p>