ผอ.อผศ. แถลงข่าว

กรณีการร้องเรียนโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ


          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุลผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้แถลงข่าว กรณีสื่อมวลชนต่าง ๆ ได้ลงข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการรับมือภัยแล้งของรัฐบาลซึ่งหน่วยเจ้าของโครงการ/งบประมาณ ได้ว่าจ้างให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องเกียรติศักดิ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

          การแถลงข่าวในครั้งนี้ มีที่มาสืบเนื่องจาก สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้ลงข่าวเกี่ยวกับโครงการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการรับมือภัยแล้งของรัฐบาล ที่หน่วยเจ้าของโครงการ/งบประมาณเป็นผู้จัดการดูแล และมอบหมายให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีการร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มีบุคคลแอบอ้างชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปเรียกรับผลประโยชน์และเก็บค่าหัวคิวจากโครงการดังกล่าว รวมทั้งการที่ผู้รับเหมางานต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคนบางกลุ่มในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนกรณีที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผิดเงื่อนไขในสิทธิพิเศษ เรื่อง การนำงานไปจ้างต่อให้เอกชน

         ซึ่ง พลเอก รณชัย ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ องค์การฯ โดยสำนักงานการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ (สกบ.) สามารถเข้าไปรับงานดังกล่าวได้เนื่องจาก องค์การฯ ได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้างพิเศษ หรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้รับทราบมติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ซึ่งในการดำเนินงานได้มีการบริหารจัดการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ดำเนินการตามลักษณะงานโครงการ โดยเช่าจากเอกชนเป็นบางส่วนซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวไม่ถือเป็นการเช่าช่วงงาน นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีศักยภาพได้มาตรฐาน ยังมีการจัดตั้งกองอำนวยการโครงการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งกำหนดผังการจัดการแบ่งมอบความรับผิดชอบภายในและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการภาคสนาม เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยงานก่อสร้างส่วนกลางและหน่วยงานก่อสร้างเขต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งงานให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่างานครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบรูปที่กำหนด สำหรับการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ และการเก็บหัวคิว พลเอก รณชัย ชี้แจงว่ายังไม่เคยได้รับการร้องเรียนโดยตรง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ใครมีข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาส่งให้คณะกรรมการด้วย

          ท้ายที่สุด พลเอก รณชัย ได้ฝากกับสื่อมวลชนว่า ขอให้เห็นใจองค์การฯ ซึ่งปัจจุบันต้องดูแลทหารผ่านศึก และครอบครัว เป็นจำนวนกว่า 3 ล้านคน การดำเนินงานที่ผ่านมาได้ยึดนโยบายความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นสำคัญ องค์การฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกิจการพิเศษขึ้นมาเพื่อหารายได้สมทบงบประมาณ เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากเจ้าหน้าที่องค์การฯ มีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และพบว่ากระทำความผิดจริง จะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน   

   

   

                                                                                                                   

p>