สาธารณรัฐเกาหลีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร หลาน ทหารผ่านศึก
         ด้วยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกและผู้รักชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (MPVA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮันกุก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (HUFS) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับสูง ให้แก่ทายาททหารผ่านศึก ที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฮันกุก สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒ ทุน ในวุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี จะได้รับการยกเว้น ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก (หอพักของ HUFS) และค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้จัดทำประวัติส่วนบุคคล พร้อมแนบหลักฐานการเป็นทายาททหารผ่านศึกเกาหลี ใบรายงานผลการศึกษา เอกสารแนะนำตัว ผลการวิจัย รางวัลต่าง ๆ ใบรับรองแพทย์ โดยส่งใบสมัครได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ-เกาหลี/ประเทศไทย ภายใน ๑๗ พ.ย. ๕๘ โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๗๕๓๗ - ๙