จัดการฝึกอบรมที่  ศูนย์ฝึกอาชีพ  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  เลขที่  ๒/๙ ซอยกรุงเทพ ฯ -
  นนทบุรี ๓๑ ถนนกรุงเทพ ฯ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๕๘๕
  ๐๖๓๙,๐ ๒๕๘๕ ๗๔๒๓

      ๑. การฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม

     หมวดวิชาช่างเชื่อมโลหะ  เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ

  - ช่างเชื่อมไฟฟ้า - แก๊ส  หลักสูตร  ๒  เดือน
  - งานผลิตภัณฑ์โลหะ  หลักสูตร  ๒  เดือน
  - ช่างกลโรงงาน  หลักสูตร  ๖  เดือน

การสงเคราะด้านอาชีพ

  - การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ
  - การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก
  การฝึกอาชีพ
     การฝึกอาชีพในส่วนกลาง
     
๑. การฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม
         - หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         
- หมวดวิชาช่างไฟฟ้า
         
- หมวดวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         - หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์
     ๒. การฝึกอาชีพทั่วไป
         - หมวดวิชาขับรถยนต์
         - หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
         - หมวดวิชาคหกรรม
         - หมวดวิชาชีพทั่วไป
     การฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาค
     การฝึกอาชีพพิเศษ
  การฝึกหาความชำนาญ
  การจัดหางาน
  
ข่าวสารด้านอาชีพ
  
กิจกรรมและภารกิจ