มีความมุ่งหมายเพื่อให้ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ
     ได้รับการสงเคราะห์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยมี  ศูนย์ฝึกอาชีพ  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีว-
     สงเคราะห์  รับผิดชอบในการให้การสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๙ ซอยกรุงเทพ ฯ - นนทบุรี ๓๑
     ถนนกรุงเทพ ฯ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ ๑๐๘๐๐ โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๐๖๓๙
     ๐ ๒๕๘๕ ๗๔๒๓  แบ่งการฝึกอาชีพออกเป็น

          ๑.  การฝึกอาชีพในส่วนกลาง
          ๒.  การฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาค
          ๓.  การฝึกอาชีพพิเศษ

     บริการที่จัดให้ระหว่างเรียน
     ๑.  จัดวัสดุ - อุปกรณ์ในการเรียนให้ ฟรี!
     ๒.  จัดที่พักให้ ฟรี! (เฉพาะนักเรียนชาย) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพ ฯ
     ๓.  ให้ค่าอาหารระหว่างเรียน  วันละ ๕๐.- บาท (เฉพาะวันที่มาเรียน)

     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
     ๑.  ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ
     ๒.  บุตรของทหารผ่านศึก ซึ่งยังไม่ทำการสมรส  อายุระหว่าง ๑๕-๒๗ ปีบริบูรณ์  ยกเว้น
          วิชาขับรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
     ๓.  ความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
     ๔.  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

     หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
     ๑.  สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  หรือสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัว
          ทหารผ่านศึก  หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่ประทับตรา อผศ. แล้ว
     ๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน
     ๔. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
     ๕. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
     ๖. สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติ (กรณีขอที่พัก)
     ๗. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบสูติบัตรบุตร ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล         

     สถานที่ติดต่อขอรับการสงเคราะห์

        แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ (อาคารหมายเลข ๒ ชั้น ๔)
     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เลขที่ ๔๒๐/๓  ถนนราชวิถีี แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี
    กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า) โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ,
    ๐ ๒๓๕๔ ๘๖๑๕ ต่อ ๒๘๔ ,๒๘๕

การสงเคราะด้านอาชีพ

  - การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ
  - การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก
  การฝึกอาชีพ
     การฝึกอาชีพในส่วนกลาง
     
๑. การฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม
         - หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         
- หมวดวิชาช่างไฟฟ้า
         
- หมวดวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         - หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์
     ๒. การฝึกอาชีพทั่วไป
         - หมวดวิชาขับรถยนต์
         - หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
         - หมวดวิชาคหกรรม
         - หมวดวิชาชีพทั่วไป
     การฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาค
     การฝึกอาชีพพิเศษ
  การฝึกหาความชำนาญ
  การจัดหางาน
  
ข่าวสารด้านอาชีพ
  
กิจกรรมและภารกิจ