การฝึกอาชีพวิชารักษาความปลอดภัย (หลักสูตร 8 วัน)

     ๑. กองอาชีพ  ร่วมกับสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งรับงาน
         รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  และธุรกิจเอกชน  เปิด
         การฝึกอาชีพรักษาความปลอดภัยให้แก่ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอก-
         ประจำการ ที่ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
         ทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร  ระยะเวลาการฝึก ๘ วัน
     ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือ
         ทหารนอกประจำการ หรือผู้สำเร็จวิชาการทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ ๓ หรือทหารกองเกิน อายุ ๑๘ -
         ๕๐ ปี ความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ ๔  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
     ๓. การให้บริการระหว่างฝึกอาชีพ
          ๓.๑.  มีที่พัก ฟรี !
          ๓.๒. ให้ค่าอาหาร คนละวันละ ๕๐.- บาท
     ๔. เมื่อสำเร็จการฝึก ฯ สำนักงานรักษาความปลอดภัย จะจ้างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
         แล้วส่งไป  รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ  และเอกชน
         โดยได้รับค่าจ้างตามที่กำหนด โดยกองอาชีพจะค้ำประกันการเข้าทำงานในวงเงินรายละไม่เกิน
         ๒๐,๐๐๐.- บาท
     ๕. สวัสดิการ  มีกองทุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีเจ็บป่วย และเสียชีวิต 
         และมีประกันภัยกลุ่ม เป็นสวัสดิการเสริม ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่บาดเจ็บ  หรือ
         กรณ๊เสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐.- บาท นอกจากนี้ จะให้เครื่อง
         แบบพร้อมเครื่องหมายปีละ ๒ ชุด ละจ่ายเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติ
         งานดีเด่นประจำปี

     การรายงานตัว
     
     ผู้สมัครรายงานตัวเข้ารับการฝึก ทุกวันจันทร์ และวันพุธ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และเตรียมของใช้
     ที่จำเป็นได้แก่
     ๑. กางเกงขายาว  ๒  ตัว
     ๒. รองเท้าทหาร (คอมแบ็ทบูท) ๑ คู่ (ถ้ามี)
     ๓. ของเครื่องใช้ส่วนตัวได้แก่ ผ้าเช็ดตัว, สบู่, แปรงและยาสีฟัน ฯลฯ
     ๔. เงินสด จำนวน ๒,๖๐๐.- บาท (เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกอบรม)
         ได้แก่  ค่าอาหารในระหว่างการฝึกอบรม 8 วัน, ค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ
         ครบชุด, ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ  ตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนอาชญากรรม  สำนักงานตำรวจ
         แห่งชาติ (ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ)

     หลักฐานการรับสมัคร

     ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓ ฉบับ
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๕ ฉบับ (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง)
     ๓. สำเนาบัตรผ่านศึก/สมุดกองหนุน, หนังสือรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด (ส.ด.๘ , ส.ด.๔๓)
         และบัตรผ่านศึกของบิดา หรือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึก ๓ ฉบับ
     ๔. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบสุทธิ/ประกาศนียบัตร) ๒ ฉบับ
     ๕. สำเนาทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรบุตร ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
     ๖. สำเนาใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
     ๗. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๖ รูป ไม่เกิน ๖ เดือน (หน้าตรง/ไม่สวมหมวก/ไม่สวมแว่นตา)
     ๘. ใบรับรองแพทย์  (ตัวจริง และสำเนา ๒ ฉบับ)
     ๙. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
    ๑๐. กรณีทหารกองหนุนนอกประจำการให้นำสมุดกองหนุนไปประทับตรา อผศ.


     สถานที่ติดต่อขอรับการสงเคราะห์
 
     โรงเรียนรักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย  ซอยรามอินทรา ๒๕ ถนนรามอินทรา
     แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์  ๐ ๒๕๒๑ ๓๓๑๔ หรือสำนักงานสงเคราะห์
     ทหารผ่านศึกเขตในส่วนภูมิภาค

การสงเคราะด้านอาชีพ

  - การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ
  - การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก
  การฝึกอาชีพ
     การฝึกอาชีพในส่วนกลาง
     
๑. การฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม
         - หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         
- หมวดวิชาช่างไฟฟ้า
         
- หมวดวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         - หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์
     ๒. การฝึกอาชีพทั่วไป
         - หมวดวิชาขับรถยนต์
         - หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
         - หมวดวิชาคหกรรม
         - หมวดวิชาชีพทั่วไป
     การฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาค
      การฝึกอาชีพพิเศษ
        
 - การฝึกอาชีพวิชารักษาความปลอดภัย
  การฝึกหาความชำนาญ
  การจัดหางาน
  
ข่าวสารด้านอาชีพ
  
กิจกรรมและภารกิจ