หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน


  ๑. กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดิน  หรือไถ่ถอนขายฝากที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน

  
    ๑.๑ สำเนาโฉนดที่ดิน ,โฉนดแผนที่ ,โฉนดตราจอง  หรือตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วหรือหนังสือ

            รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก.) ของที่ดินแปลงที่จะไถ่ถอนจำนองหรือไถ่ถอนขายฝาก

      ๑.๒ หนังสือสัญญาจำนองหรือหนังสือสัญญาขายฝาก

      ๑.๓ หนังสือสัญญากู้ยืมเงินจากผู้รับจำนอง หรือผู้ซื้อฝาก โดยมีชื่อทหาร ฯ เป็นผู้กู้หรือร่วมกู้กับภรรยา

      ๑.๔ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ ๑

      ๑.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านภรรยา และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)

      ๑.๖ ใบสำคัญการสมรส  หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

      
๑.๗ หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรองเป็นบุคคลคนเดียวกันของทหาร ฯ

            ผู้กู้  หรือภรรยา  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  (กรณีชื่อตัว – ชื่อสกุลไม่ตรงกัน)


 
การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ
  - สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น
  - สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
  - สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ
 
    - ประเภทที่มีเงินเบี้ยหวัด  บำนาญ
     ประเภทที่มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจาก องค์การ ฯ

  - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
     
- กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือไถ่ถอนขายฝาก
          ที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน
     - กรณีซื้อที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน
     - กรณีปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง
  - การกู้ยืมเงินทุกประเภท