เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และอาชีพต่าง ๆ  เช่น  ค้าขาย ให้กู้ยืมแก่

  ทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร หรือครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ เป็นรายบุคคล และผู้กู้ต้องมี

  ที่ดินจำนองเป็นประกันหนี้  กำหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน  ๕  ปี จะต้องผ่อนชำระหนี้คืน เป็นรายปี  รายเดือน

  หรือรายงวด กำหนดวงเงิน  ให้กู้ยืมคนละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอกู้ยืมเงิน

     ๑. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ  หรือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑

      ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และเจ้าของที่ดิน (กรณีมีภรรยาให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อภรรยา

          และบัตรประจำตัวประชาชนด้วย)

     ๓. โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓,น.ส.๓ ก.) โฉนดแผนที่โฉนดตราจอง หรือตราจอง

          ที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว

     ๔.  หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ  เช่น  ทะเบียนการค้า , เอกสารที่ดินทำกิน 

     ๕. ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) ใบสำคัญการหย่า หรือทะเบียนการหย่า (กรณีหย่า)

 

 
การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ
  - สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น
  - สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
  - สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ
 
    - ประเภทที่มีเงินเบี้ยหวัด  บำนาญ
     ประเภทที่มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจาก องค์การ ฯ

  - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
     
- กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือไถ่ถอนขายฝาก
          ที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน
     - กรณีซื้อที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน
     - กรณีปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง
  - การกู้ยืมเงินทุกประเภท