องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์  ด้านสินเชื่อ  แก่ทหาร -

  ผ่านศึกนอกประจำการ  ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เป็นรายบุคคล และ

  กลุ่มเกษตรกรทหารผ่านศึก ดังนี้


๑.  สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น

๒.  สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

๓.  สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ

๔.  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

๕.  การกู้ยืมเงินทุกประเภท

 

 

 

 

 
> หัวข้อย่อย
การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ
  - สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น
  - สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
  - สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ
 
    - ประเภทที่มีเงินเบี้ยหวัด  บำนาญ
     ประเภทที่มีเงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่ได้รับจาก องค์การ ฯ

  - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
     
- กรณีไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือไถ่ถอนขายฝาก
          ที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน
     - กรณีซื้อที่ดิน  หรือที่ดินพร้อมบ้าน
     - กรณีปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง
  - การกู้ยืมเงินทุกประเภท