หน้าหลัก

      กองกฎหมาย
กองกฎหมาย


   ๒.  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก

         ๒.๑  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการอนุญาตและการควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลที่ใช้ชื่อหรือถ้อยคำ
                   เกี่ยวเนื่องกับกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  พ.ศ.๒๕๑๑

          ๒.๒  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยเหรียญและเข็มองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๓๘
         
          ๒.๓  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
                   และทหารนอกประจำการ พ.ศ. ๒๕๒๒

          ๒.๔  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงาน การดำเนินกิจการ และการสงเคราะห์ของ
                   องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

           ๒.๕  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  
ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๓๒

          ๒.๖  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๓๖

          ๒.๗  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยลูกจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๒๑

            ๒.๘  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๑๔

>          ๒.๙   ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบำเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจำ
                   องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม