หน้าหลัก

      ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก
 และขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก  
 
ก.พ.๕๘ - รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ
  และบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  จำนวน ๔ อัตรา
 
ก.พ.๕๘ - รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
  ประจำหน่วยบัญชีและพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
 


  พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๑๐ (ฉบับปัจจุบัน)

-  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก  ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึก
   และทหารนอกประจำการ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม


-   ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๓๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม


-  ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๓๖

-  ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการลาของพนักงาน
   องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๓๗


-  ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปี
    ของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๔