หน้าหลัก

      กองตรวจสอบภายใน
กองตรวจสอบภายใน
ก.พ. ๕๗
  แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการใช้สมุดใบเสร็จรับเงิน 
ต.ค. ๕๘
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ก.ค. ๕๔
  จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

  แบบสำรวจ เรื่องความพึงพอใจ  ของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของ
  กองตรวจสอบภายใน

๙ ต.ค. ๕๒
   การบริหารสัญญา  (อบรมพัสดุ)

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน


ลำดับ
หัวข้อ Download
ไฟล์แบบฟอร์ม
วันที่
๑.
  แบบ  ปย.๑
๓๐ ก.ค.๒๕๕๓
๒.
  แบบ  ปย.๒
๓๐ ก.ค.๒๕๕๓
๓.
  แบบประเมินองค์ประกอบ
  ของการควบคุมภายใน
๓๐ ก.ค.๒๕๕๓
๔.
  แบบสอบถามการควบคุมภายใน
๓๐ ก.ค.๒๕๕๓
๕.
  แบบฟอร์ม ขอยืนยันยอดลูกหนี้