หน้าแรก | ประวัติ | พระราชบัญญัติ | ทำเนียบนายกสภาทหารผ่านศึก | ทำเนียบผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก |
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา

 


พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา

๑๑ มี.ค. ๒๕๔๘ - ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙

> รายชื่อนายกสภาทหารผ่านศึก

       ๑.พล.ท. หลวงชาตินักรบ
       ๒.จอมพล ป. พิบูลสงคราม
       ๓.จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
       ๔.จอมพล ถนอม กิตติขจร
       ๕.พล.อ. บุลศักดิ์ วรรณมาศ
       ๖.พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์
       ๗.พล.อ. ครวญ สุทธานินทร์
       ๘.พล.อ. ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
       ๙.พล.ต. ประมาณ อดิเรกสาร
       ๑๐.พล.อ. กฤษณ์ สีวะรา
       ๑๑.ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
       ๑๒.พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่
       ๑๓.พล.อ. เล็ก แนวมาลี
       ๑๔.พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
       ๑๕.พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์
       ๑๖.พล.อ.อ. พะเนียง กานตรัตน์
       ๑๗.พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ
       ๑๘.พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
       ๑๙.พล.ร.อ. ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์
       ๒๐.พล.อ. สุจินดา คราประยูร
       ๒๑.พล.อ. บรรจบ บุญนาค
       ๒๒.พล.อ. วิจิตร สุขมาก
       ๒๓.พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
       ๒๔.นายชวน หลีกภัย
       ๒๕.พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
       ๒๖.พล.อ. ธรรมรักษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
       ๒๗.พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร
       ๒๘..พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์
    
๒๙.พล.อ. ธรรมรักษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา

       ๓๐.พล.อ. บุญรอด  สมทัศน์

       ๓๑.นายสมัคร  สุนทรเวช

       ๓๒. นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์

      ๓๓. พล.อ. ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
    ๓๔. พล.อ. ยุทธศักดิ์  ศศิประภา
     ๓๕. พล.อ.อ. สุกำพล  สุวรรณทัต
       ๓๖. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
       ๓๗. พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์
  
       ๓๘. พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ