สวัสดิการ     อาชีวสงเคราะห์    ฌาปนกิจสงเคราะห์   สำนักงานรักษาความปลอดภัย     ศาลหลักเมือง     ถาม - ตอบ
 
      หน้าหลัก
 สำนักงานรักษาความปลอดภัย (สปภ.)

 ๑. กระผมเป็นรปภ.อผศ.ต่างจังหวัดบัตรสามารถทำบัตรใหม่ทางไปรษณีได้หรือไม่และทำอย่างไร
    จนท.อผศ.กรุณาตอบด้วย...ขอบคุณครับ

    ตอบ  คุณไม่สามารถทำบัตรใหม่ทางไปรษณีย์ได้ แต่สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่
   ได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตที่คุณอยู่ใกล้ที่สุด โดยนำรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
   จำนวน ๓ รูป, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก