" กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้  จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
     ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการคมนาคมปกติ "  กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ


          กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ นายวันเดล เบอร์น ชาวฝรั่งเศส ได้นำเครื่องบิน
     แบบ ออร์วิลล์ ไรท์ ปีก ๒ ชั้น มาแสดงการบินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่สนามม้าสระปทุม หลังจากนั้นไม่นาน จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรี
     สุรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ทรงปรึกษากับ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก ถึงความจำเป็น
     ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องบินไว้ใช้ป้องกันประเทศเหมือนอารยประเทศ ที่เขากำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหมจึงได้ดำริจะจัดตั้ง
     "แผนกการบิน" ขึ้นเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก ตั้งแต่นั้นมา และได้ทำการคัดเลือกผู้ที่สมัครไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีนายทหารบก ๓ คน
     ที่ได้รับคัดเลือก คือ

 • นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุนี สุวรรณประทีป)
 • นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข)
 • นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต
 •            
  ทั้ง ๓ ท่านนี้ ในเวลาต่อมา ได้รับพระราชทานยศ และบรรดาศักดิ์ ตามลำดับ คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ, นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
  และนาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต และ กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น "บุพการีของกองทัพอากาศ"


  พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
  (นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ)
  (สุณี สุวรรณประทีป)    


  นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์  
  (นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร)
  (หลง สิน-ศุข)  

  นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
  (นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต)

  ในขณะที่นายทหารทั้งสามกำลังศึกษาวิชาการบินอยู่นั้นทางราชการ ทางราชการก็ได้สั่งซื้อเครื่องบินเป็นครั้งแรก จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเครื่องบินแบบเบรเกต์ปีก
  ๒ ชั้น จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องบินแบบนิเออปอร์ตปีกชั้นเดียว จำนวน ๔ เครื่อง เข้าไว้ประจำการ และเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้เห็นความสำคัญ
  ของการมีเครื่องบินไว้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ จึงได้อุทิศทรัพย์ส่วนตัวซื้อเครื่องบินแบบเบรเกต์ให้อีก ๑ เครื่อง จึงทำให้ทางราชการมีเครื่องบินไว้ใช้เป็น
  ครั้งแรกรวม ๘ เครื่อง
 • เครื่องบินเบรเกต์ปีก ๒ ชั้น จำนวน ๔ เครื่อง
 • เครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียว จำนวน ๔ เครื่อง
 •  


  เครื่องบินแบบเบรเกต์ ที่ซื้อมารุ่นแรก 


  เครื่องบินแบบนิเออปอรต์ ที่ซื้อมารุ่นแรก