หน้าหลัก
ข่าวภูมิภาค
  ฝสส. โดย กทส.ฝสส. ได้ให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานติดตามการให้การสงเคราะห์
  ด้านสินเชื่อแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวบัตรชั้นที่ ๑ ณ ผศ.ล.ป. และ ผศ.ชม.
 
  ฝสส. โดย กทส.ฝสส. ได้ให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานติดตามการให้การสงเคราะห์
  ด้านสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ณ ผศ.น.ม., ผศ.ส.ร., และ ผศ.อ.บ.
 
  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่
  ให้บริการด้านการสงเคราะห์ แก่ทหารผ่านศึก   และครอบครัว
 
 กองทุนสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนำทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก
 ในพื้นที่การสงเคราะห์ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา และคณะพนักงาน
 ไปออกหน่วยสงเคราะห์ ณ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา  
 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร และคณะพนักงาน
 ไปออกหน่วยสงเคราะห์  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา และคณะพนักงาน
 ไปออกหน่วยสงเคราะห์  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง และคณะพนักงาน
 ไปออกหน่วยสงเคราะห์  ณ  สำนักงานส่วนแยกแพร่ จังหวัดแพร่