ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MyPassion
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องนำ้และห้องสุขา
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]