หน้าแรก   วัตถุประสงค์       ประวัติความเป็นมา       รายละเอียด        เวลาการรับสมัคร       ระเบียบอผศ.

ติดต่อสอบถาม      รายนามสมาชิกถึงแก่กรรม   จดหมายข่าว      ภาพกิจกรรม      แบบฟอร์มต่างๆ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


       ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้แก้ไขระเบียบดังกล่าวฯ ได้ อีกทั้งการแก้ไขระเบียบนี้ไม่ขัดหรือแย้งต่อวัตถุประสงค์ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดจนเป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ จึงเห็นสมควรบังคับใช้ได้   >>อ่านเพิ่มเติม      "เนื่องจากปัจจุบัน สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเดิมศพละ ๒.- บาท เป็นศพละ ๑.๕๐ บาท เพื่อลดภาระการจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิก และปรับเพิ่มการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากเดิมจำนวน ๑๐๐ ศพ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๒๐๐ ศพ เป็นเงินจำนวน ๓๐๐.- บาท เพื่อให้มีอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตในปัจจุบัน

       ขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว เมื่อ ๑๘ ก.ค. ๖๒"   >>อ่านเพิ่มเติม      "ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์จะจัดพวงหรีดในนามการฌาปนกิจสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ในกรณีที่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ศพละ ๑,๐๐๐ บาท   (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือในกรณีที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่สามารถจัดพวงหรีด หรือร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ ให้จ่ายเงินค่าพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ศพละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะจ่ายเมื่อหลักฐานครบถูกต้อง หรือพร้อมเงินสงเคราะห์ครั้งแรก"   >>อ่านเพิ่มเติม


      เนื่องจากปัจจุบัน การฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ. มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากเดิม ศพละ ๒.๕๐ บาท เป็นศพละ ๒ บาท และเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากเดิม ๘๐ ศพ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท แก้เป็น ๑๐๐ ศพ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท

      โดยนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๕๙