กิจกรรมผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


ข่าวทั่วไป »

ข่าวทั่วไป...
กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีจะมอบเหรียญราชการสงคราม ให้กับ ทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี ระหว่างปี พ.ศ.
๒๔๙๓ – ๒๔๙๗ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

ข่าวกิจกรรม ผอ.อผศ.
ตามที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้กำหนดจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
...หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง